• Call for papers for Mental Health and Psychological First Aid special issue

    Call for papers for Mental Health and Psychological First Aid special issue

    Posted by Emily Oliver on 2024-04-16


This is a call for papers (provided in English and Slovenian!) for our Mental Health and Psychological First Aid special issue. Mental health, like physical health, affects us all and is described as a continuum that can be influenced by our physical health, life experiences, social, and environmental contexts (World Health Organization 2022). We are all vulnerable to challenges with our mental health, and all experience it differently. However, humanitarian crises such as conflict, exposure to traumatic events, socio-economic deprivation, health inequalities, and discrimination can increase our risk. Recognition of the adverse impact of trauma and disaster and risks to psychological health is of paramount humanitarian importance, to ensure tools for individual and community resilience alongside effective support to reduce suffering and promote healing. 

In partnership with the International Federation of the Red Cross Psychosocial Centre, the International Journal of First Aid Education (IJFAE) is collating a special issue to explore key research and literature related to the field of mental health and psychological first aid education across differing scopes of practice and contexts. We seek submissions that address this important humanitarian issue. Authors are encouraged to submit empirical research​, literature or curriculum reviews,​ reflections from the field, and practice examples.  Suggestions for authors are outlined below and are alligned to the IJFAE Chain of Survival Behaviors, however, these are non-restrictive, and discussion with the editorial team is encouraged for support. 

 

Chain of Survival Behaviors 

Suggestions for authors 

Prevent & Prepare: to be alert and preventative in regard to risks and hazards 

 

·       Build upon innate resilience - social linkages, community resources, basic services 

·       Barriers and challenges to implementing PFA within different contexts. 

·       Prevention of psychological distress in first responders 

·       Preparation and capacity building to respond 

·       Sustainability of first aid education 

Early Recognition: seeing and understanding the need for intervention 

 

·       Signs & Symptoms, Including: tools for identification or triage 

·       Physical and mental health interface; including acute trauma induced and exacerbations of chronic issues

·       Mental health across the lifespan  

Access Help: response to recognition of the need for specialist help 

 

·       Contextual variations of support  

·       International or regional comparisons & recommendations 

·       Considerations for integration within existing services 

·       Practices/factors contributing to the resilience of communities/individuals 

·       Strengthening and caring for the workforce  

First Aid: application of relevant skills and behaviour 

 

·       Evidence-based first aid approaches to supporting people in distress   

·       Psychological first aid education programmes  

·       Community networks 

·       Trauma informed approach and responding to symptoms of trauma 

·       Integrating psychosomatic approaches  

·       Diversity/ Cultural care resources 

Advanced Care: understanding of the need for specialist skills 

·       Resources (formal and informal) in community 

·       Connecting Psychological/Mental Health First Aid principles to specialised care

·       Models of mental health triage  

Self-Recovery: actions and approaches to reduce personal harm and suffering 

 

·       Self-care strategies, including self-recognition of stress

·       Approaches to holistic wellbeing; including for lay and professional responders

·       Health promotion and advocacy 

·       Post traumatic growth 

 

Povabilo k oddaji strokovnih člankov za objavo v posebni izdaji publikacije o duševnem zdravju in nudenju psihološke prve pomoči

Avtorica: Emily Oliver; Objavljeno: 17.04.2024

Na tem mestu vas vabimo k oddaji strokovnih člankov in prispevkov za objavo v naši posebni izdaji publikacije o duševnem zdravju in nudenju psihološke prve pomoči. Duševno zdravje podobno kot fizično zdravje vpliva na vse nas in ga opredeljujemo kot kontinuum, na katerega lahko vplivajo naše fizično zdravje, življenjske izkušnje ter socialni in okoljski konteksti (Svetovna zdravstvena organizacija, 2022). Vsi smo ranljivi za izzive v zvezi z duševnim zdravjem in vsi ga doživljamo različno. Toda humanitarne krize, kot so razno razni konflikti, izpostavljenost travmatičnim dogodkom, socialno-ekonomske stiske, neenakosti na področju zdravja in diskriminacija, utegnejo povečati našo ogroženost. Zavedanje negativnih posledic iz naslova poškodb in nesreč ter tveganj za duševno zdravje je izrednega humanitarnega pomena, saj je treba poleg učinkovite podpore za zmanjšanje stiske in spodbujanje zdravljenja zagotoviti tudi orodja za posameznikovo odpornost in odpornost celotne skupnosti.

V sodelovanju z Mednarodnim psihosocialnim centrom Rdečega križa (International Federation of the Red Cross Psychosocial Centre) je uredništvo Mednarodne revije za izobraževanje o prvi pomoči (International Journal of First Aid Education) (IJFAE) pripravilo posebno izdajo publikacije, v kateri so zbrane ključne raziskave in literatura s področja duševnega zdravja in izobraževanja o nudenju psihološke prve pomoči na različnih področjih delovanja in v različnih okoliščinah ter življenjskih sistuacijah. Iščemo strokovne članke in prispevke, v katerih je tematizirano to pomembno humanitarno vprašanje oziroma problematika. Avtorji naj predložijo empirične raziskave, strokovno literaturo ali povzetke učnih načrtov, refleksije s terena in praktične primere.  Predlogi za avtorje so opisani v nadaljevanju in so usklajeni z verigo preživetja IJFAE Chain of Survival Behaviors, vendar pa niso omejeni zgolj na to, zato se glede podpore ali morebitnih vprašanj obrnite na naše uredništvo.

 

Veriga preživetja 

Predlogi za avtorje  

Pripravljenost in preprečevanje: biti pozoren na tveganja in nevarnosti ter jih poskusiti preprečiti.

 

- Graditi na naravni odpornosti - socialne povezave, viri skupnosti, osnovne storitve.

- Ovire in izzivi pri izvedbi ocenjevanja fizične kondicije v različnih okoliščinah.

- Preprečevanje psiholoških stisk pri reševalnemu osebju.

- Priprava in krepitev zmogljivosti za ustrezno odzivanje.

- Trajnostno izobraževanje na področju prve pomoči.

Zgodnja prepoznava: prepoznavanje in razumevanje potrebe po ukrepanju.

 

- Znaki in simptomi, vključno z: orodji za prepoznavanje ali triažo.

- Vmesnik za fizično in duševno zdravje; vključujoč akutne travme in poslabšanje kroničnih težav.

- Duševno zdravje skozi celotno življenjsko obdobje 

Dostop do pomoči: odziv na priznavanje potrebe po strokovni pomoči.

 

- Kontekstualne možnosti podpore. 

- Mednarodne ali regionalne primerjave in priporočila.

- Razmisleki o vključevanju v obstoječe službe.

- Prakse/dejavniki, ki prispevajo k odpornosti skupnosti/posameznikov.

- Krepitev in skrb za delovno silo. 

Prva pomoč: uporaba ustreznih spretnosti in veščin.

 

- Na dokazih temelječi pristopi prve pomoči za pomoč ljudem v stiski.  

- Izobraževalni programi psihološke prve pomoči. 

- Mreže skupnosti.

- Pristop na podlagi informacij o poškodbah in odzivanje na simptome poškodb.

- Vključevanje psihosomatskih pristopov. 

- Raznolikost/ kulturni viri oskrbe.

Napredna oskrba: razumevanje potrebe po specialističnih znanjih in spretnostih.

- Viri (formalni in neformalni) v skupnosti.

- Povezovanje načel prve pomoči pri psihološkem/psihičnem zdravju s specializirano oskrbo.

- Modeli triaže na področju duševnega zdravja. 

Samozdravljenje: ukrepi in pristopi za zmanjšanje osebne prizadetosti in duševnega trpljenja.

 

- Strategije samooskrbe, vključno s samoprepoznavanjem dejavnikov stresa.

- Pristopi k celostnemu dobremu počutju, tudi za laike in strokovne delavce.

- Spodbujanje in zagovarjanje zdravega načina življenja.

- Posttravmatska rast.

Translation provided by Željko Malić, Assistant Editor, IJFAE


Back to News List